top of page

ข้อมูลบริการเรือโดยสาร

ตารางเวลาเดินเรือ
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

ให้บริการในวันจันทร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ธงส้ม

เส้นทาง: นนทบุรี - วัดราชสิงขร

ให้บริการ: จันทร์ - อาทิตย์

ค่าโดยสาร:

 16 บาทตลอดสาย

ธงเหลือง

เส้นทาง: นนทบุรี - สาทร

ให้บริการ: จันทร์ - ศุกร์

 

 

ค่าโดยสาร:

21 บาทตลอดสาย

ธงเขียวเหลือง

เส้นทาง: ปากเกร็ด - สาทร

ให้บริการ: จันทร์ - ศุกร์

 

 

ค่าโดยสาร:

ปากเกร็ด-นนทบุรี 14 บาท

นนทบุรี-สาทร 21 บาท

ปากเกร็ด-สาทร 33 บาท

ธงทอง

เส้นทาง:

นนทบุรี - สาทร

พรานนก - สาทร

ให้บริการ: จันทร์ - ศุกร์

ค่าโดยสาร:

25 บาทตลอดสาย

ธงแดง

เส้นทาง: นนทบุรี - สาทร

ให้บริการ: จันทร์ - ศุกร์

 

 

ค่าโดยสาร:

30 บาทตลอดสาย

(ราคาปกติ 50 บาท)

เส้นทางเดินเรือ

bottom of page