top of page

ทริปท่องเที่ยว

ล่องเรือ 5 เมือง ไหว้พระ 5 วัด 

เรือท่องเที่ยว6.jpg

โปรแกรมท่องเที่ยว

07.45  ออกเดินทางจากท่าสาทร

08.00 เยี่ยมชมวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ “วัดแจ้ง” พระอารามหลวงชั้นเอก สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ร.2 ได้ทรงปฏิสังขรณ์และได้กลายมาเป็นวัดประจำรัชกาล ภายในวัดอรุณราชวรารามนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ มีพระปรางค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูง 33 วาเศษ ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธชมภูนุชฯ ที่พระเกศบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของวัดก็คือ ยักษ์ขนาดใหญ่ 2 ตน ตั้งอยู่หน้าซุ้มยอดพระมงกุฎ

09.10 เยี่ยมชมวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท นมัสการพระประธานปางมารวิชัย พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา พร้อมชมสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีนที่นิยมสร้างกันมากในสมัยรัชกาลที่ 3

10.40  เยี่ยมชมวัดศาลเจ้า เพื่อไหว้สักการะขอพรเซียนแปะโรงสี และเซียนแปะกิม พร้อมแวะรับประทานอาหารที่ตลาดริมน้ำ

13.20  เยี่ยมชมวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ที่มีศิลปะแบบนีโอโกธิค ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกสร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐาน

15.30 เยี่ยมชมวัดโบสถ์ หรือ วัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อเหลือ ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองปทุมธานีและที่วัดมีรูปปั้นเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เทศนาธรรมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

   

19.00  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและตารางเวลาตามความเหมาะสม

Anchor 1

เรือด่วนชวนเที่ยว เกาะเกร็ด

โปรแกรมท่องเที่ยว

08.30 ออกเดินทางจากท่าสาทร

วัดกัลยาณมิตร วัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ กราบสักการะสมเด็จพระพุทธรัตนไตรนายก (หลวงพ่อซำปอกง “เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้โชคดี มีชัย ปลอดภัย ตลอดปี”

วัดแดงธรรมชาติ ชมความอลังการของพระปางนาคปรกสูงใหญ่ องค์สีขาวมุก เม็ดพระศกสีดำ พญานาคปรกสีเขียวงดงาม ถือเป็นพระปางนาคปรกริมแม่น้ำเจ้าพระยาหนึ่งเดียวในประเทศไทย ส่วนในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในนนทบุรี

วัดบางจาก นมัสการหลวงพ่อดำ พระประธานศักดิ์สิทธิ์ และพระบรมสารีริกธาตุในอุโบสถ ชมพระพุทธมงคลชัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ขนาด ๑๙ เมตร  และหลวงพ่อหนุนดวง" อรหันตสาวกคู่บารมีพระพุทธเจ้า และบ่อน้ำมนต์พันปี

แวะเกาะเกร็ด  แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนนทบุรี รู้จักกันดีในฐานะแหล่งชุมชนคนมอญที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผา แวะชมวัดที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ด คือ "วัดปรมัยยิกาวาส" และพิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาสและหอไทยนิทัศน์เครื่องปั้นดินเผา" จะจัดแสดงวัตถุต่างๆ ที่ล้วนน่าชม เช่น พระพิมพ์ เครื่องแก้ว เครื่องถ้วยชาม หลังจากนั้นแวะซื้อของฝาก

16.00 ออกเดินทางจากเกาะเกร็ด เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและตารางเวลาตามความเหมาะสม

Anchor 2
bottom of page