บริการเรือท่องเที่ยว

 • แผนที่แม่น้ำ
 • ตารางเดินเรือ
 • อัตราค่าโดยสาร

เรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา

          รถไฟฟ้า บีทีเอส จับมือกับ บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา บริษัทให้บริการ เดินเรือโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร นำคุณสู่การเดินทาง รูปแบบใหม่ในชื่อ "เรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา" ซึ่งจะนำบรรดานักท่องเที่ยว ไปพบกับทัศนียภาพของกรุงเทพมหานคร ในอีกรูปแบบหนึ่ง

          ตลอดทั้งวันนักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยว ตลอดลำน้ำไปกับ เรือคุณภาพ หลายลำจากที่จะนำไปยังจุดหมายหลากหลายทั้ง 8 ท่าเรือ โดยไม่ต้องกังวลในการซื้อตั๋วโดยสารหรือหลงทาง

เส้นทาง และ ท่าเรือรับส่ง

          เรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาให้บริการจอดรับส่ง 8 ท่าเรือ ที่นำไปสู่สถาน ที่ท่องเที่ยวสำคัญและน่าสนใจ เริ่มต้นการเดินทางจากท่าเรือสาทร (ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสที่สถานีสะพานตากสิน) ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา จอดรับส่งตลอดลำน้ำไปถึงท่าเรือพระอาทิตย์ทั้งสิ้นรวม 8 ท่าเรือและล่องกลับมายังท่าเรือสาทรอีกครั้งตามเส้นทางเดิม โดยนัก ท่องเที่ยวสามารถขึ้น-ลง ตามท่าเรือเพื่อไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ได้ตลอดเส้นทางเดินเรือ :


ท่าเรือที่จอดรับส่ง 8 ท่า
1. ท่าสาทร Central Pier
   
(เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า บีทีเอส ที่สถานีสะพานตากสิน)
2. ท่าโอเรียนเต็ล ท่าโอเรียนเต็ล  
3. ท่าสี่พระยา ท่าสี่พระยา  
4. ท่าราชวงศ์ ท่าราชวงศ์  
5. ท่าเตียน ท่าเตียน  
6. ท่ามหาราช ท่ามหาราช  
7. ท่าวังหลัง ท่าวังหลัง  
8. ท่าพระอาทิตย์ ท่าพระอาทิตย์  

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ไม่จำกัดเที่ยวการใช้บริการเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาตั้งแต่ท่าเรือสาทร ถึงท่าเรือพระอาทิตย์
 • ตั๋วโดยสารเรือท่องเที่ยวใช้ได้เฉพาะวันตามที่ประทับตรา ในตั๋วโดยสารเท่านั้น
 • ผู้โดยสารสามารถใช้บริการเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาได้ตั้งแต่เวลา 9.30 - 19.30น. โดยแสดงตั๋วโดยสารเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา แบบไม่จำกัดเที่ยวโดยสาร โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ตารางเดินเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาจากท่าสาทร ท่าสาทร ไป ท่าพระอาทิตย์ ท่าพระอาทิตย์

 • ท่าเรือ เที่ยวเรือ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  ท่าเอเชียทีค ท่าเอเชียทีค - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ท่าสาทร ท่าสาทร 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30
  ท่าโอเรียนเต็ล ท่าโอเรียนเต็ล 9.32 10.02 10.32 11.02 11.32 12.03 12.32 13.02 13.32 14.02 14.32 15.02 15.32 16.02 16.32 17.02 17.32
  ท่าริเวอร์ซิตี้ ท่ามหาราช 9.34 10.04 10.36 11.04 11.36 12.04 12.34 13.04 13.34 14.04 14.34 15.04 15.34 16.04 16.34 17.04 17.34
  ท่าราชวงศ์ ท่าราชวงศ์ 9.39 10.09 10.39 11.09 11.39 12.09 12.39 13.09 13.39 14.09 14.39 15.09 15.39 16.09 16.39 17.09 17.39
  ท่ายอดพิมาน
  (ปากคลองตลาด)
  ท่ายอดพิมาน 9.42 10.12 10.42 11.12 11.42 12.12 12.42 13.12 13.42 14.12 14.42 15.12 15.42 16.12 16.42 17.12 17.42
  ท่าเตียน ท่าเตียน 9.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45
  ท่ามหาราช ท่ามหาราช 9.49 10.19 10.49 11.19 11.49 12.19 12.49 13.19 13.49 14.19 14.49 15.19 15.49 16.19 16.49 17.19 17.49
  ท่ารถไฟ ท่ารถไฟ 9.51 10.21 10.51 11.21 11.51 12.21 12.51 13.21 13.51 14.21 14.51 15.21 15.51 16.21 16.51 17.21 17.51
  ท่าพระอาทิตย์ ท่าพระอาทิตย์ 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00
 • ตารางเดินเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาจากท่าพระอาทิตย์ ท่าพระอาทิตย์ ไป Sathorn Pier ท่าสาทร

 • ท่าเรือ เที่ยวเรือ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  ท่าพระอาทิตย์ ท่าพระอาทิตย์ 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00
  ท่ารถไฟ ท่ารถไฟ 10.06 10.36 11.06 11.36 12.06 12.36 13.06 13.36 14.06 14.36 15.06 15.36 16.06 16.36 17.06 17.36 18.06
  ท่ามหาราช ท่ามหาราช 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 12.38 13.08 13.38 14.08 14.38 15.08 15.38 16.08 16.38 17.08 17.38 18.08
  ท่าเตียน ท่าเตียน 10.12 10.42 11.12 11.42 12.12 12.42 13.12 13.42 14.12 14.42 15.12 15.42 16.12 16.42 17.12 17.42 18.12
  ท่ายอดพิมาน
  (ปากคลองตลาด)
  ท่ายอดพิมาน 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15
  ท่าราชวงศ์ ท่าเตียน 10.19 10.49 11.19 11.49 12.19 12.49 13.19 13.49 14.19 14.49 15.19 15.49 16.19 16.49 17.19 17.49 18.19
  ท่าริเวอร์ซิตี้ ท่ามหาราช 10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 12.54 13.24 13.54 14.24 14.54 15.24 15.54 16.24 16.54 17.24 17.54 18.24
  ท่าโอเรียนเต็ล ท่าวังหลัง 10.26 10.56 11.26 11.56 12.26 12.56 13.26 13.56 14.26 14.56 15.26 15.56 16.26 16.56 17.26 17.56 18.26
  ท่าสาทร ท่าพระอาทิตย์ 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30
  ท่าเอเชียทีค ท่าเอเชียทีค - - - - - - - - - - - - 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40

  * เรือเริ่มออกจากท่าเรือสาทรทุก 30 นาที

  บัตรเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา
  อัตราค่าโดยสารราคา 150 บาท / วัน
  ไม่จำกัดเที่ยวบริการ